Not satisfied? How to file a complaint

We will do everything within our power  to give you the best educational service and help. However, if you are not satisfied with our services you can file a complaint.

How to file a complaint

Customers who are not satisfied with the services provided by Say it in Dutch can file a complaint.

Use the form to describe your complaint and send it as a scan by email to info@sayitindutch.com or as a letter mail to Say it in Dutch. PO BOX 6155, 9702 HD  Groningen.

Complaints will be answered within 14 days from the date of receipt. If a complaint will take  a foreseeable longer processing time, Say it in Dutch will respond within the period of 14 days  confirming receipt and indicating when a more detailed answer can be expected. The complainant should allow Say it in Dutch 4 to ultimately 6 weeks to resolve the complaint by mutual agreement, unless a motivated and explained delay occurs.  After this period it will be upgraded to a dispute. See below.

Download your form here (English >


Download het klachtenformulier (Nederlands) >

Disputes / Geschillen [Dutch ]

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

ENGLISH TRANSLATION, by GOOGLE:

Contracts between the entrepreneur and the consumer covered by these terms and conditions apply exclusively to Dutch law.
Disputes between the consumer and the entrepreneur regarding the establishment or execution of agreements relating to the products or services provided or provided by this entrepreneur may be submitted to the Disputes Committee Home Store, subject to the following, both by the consumer and the entrepreneur. , PO Box 90600, 2509 LP in The Hague (www.sgc.nl).
You can also submit your complaint to the Disputes Committee via the European ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
A dispute will only be considered by the Disputes Committee if the consumer has submitted his complaint to the entrepreneur within a reasonable period of time.
If the complaint is not resolved, the dispute must be lodged with the Disputes Committee within twelve months after the consumer's complaint with the entrepreneur, in writing or in another form to be determined by the Commission.
If the consumer wishes to submit a dispute to the Disputes Committee, the entrepreneur is bound to this choice. Preferably, the consumer first reports this to the entrepreneur.
If the entrepreneur wishes to submit a dispute to the Disputes Committee, the consumer must, within five weeks after a written request made by the entrepreneur, make a written request whether he wishes to do so or to pass the dispute by the competent court. Should the entrepreneur not take the consumer's choice within five weeks, the entrepreneur is entitled to submit the dispute to the competent court.
The Disputes Committee makes a ruling under the conditions as set out in the Disputes Committee's rules (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2404/thuiswinkel). The decisions of the Disputes Committee are made by binding advice.
The Disputes Committee will not deal with a dispute or terminate the proceedings if the entrepreneur has received a surseance of payment, has fallen into bankruptcy or has actually terminated its business before a dispute has been dealt with by the committee at the meeting and a final decision Has been pointed out.
If, in addition to the Disputes Committee for Home Affairs, another authorized or disputes committee is in charge of the Disputes Committee for Consumer Affairs (SGC) or the Complaints Board for Financial Services (Kifid), disputes relating mainly to the method of distance selling or service are the Disputes Committee Home Store preferably . For all other disputes, the other accredited disputes committee affiliated with SGC or Kifid.

Shopping cart

No items in shopping cart.
© 2010 - 2019 Say it in Dutch | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore